Get Adobe Flash player
Start Szkoła promująca zdrowie

Zdrowie to wartość, osobisty kapitał każdego człowieka. Młodzi ludzie często nie zdają sobie sprawy z tego, że zdrowie można stracić, że o zdrowie należy dbać. Dlatego też jednym z celów prawidłowo przebiegającego procesu wychowawczego powinno być kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i społeczności, w której się żyje. Toteż w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II został opracowany plan promujący zdrowie na rok 2012/2013.

PLAN PROMOCJI ZDROWIA NA ROK SZKOLNY 2012/2013

Cel ogólny:

        stwarzanie okazji do gromadzenia różnych doświadczeń i wiedzy powodujących wzrost zdolności do radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych,

        podejmowanie działań eliminujących przemoc i zachowania agresywne,

        tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju psychoruchowego ucznia naszej szkoły oraz warunków do rozwijania jego zainteresowań i uzdolnień,

        zapewnienie optymalnych warunków do pracy i wypoczynku,

Cele szczegółowe:

        wzmocnić poczucie własnej wartości,

        uczyć umiejętności psychospołecznych i umiejętności życiowych,

        stworzyć przyjazny klimat w szkole poprzez dobrą komunikację, emocjonalne wsparcie dziecka, osobowe relacje nauczyciel- uczeń,

        zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

        zapewnić ciekawe formy spędzania wolnego czasu oraz rozwijania różnych zainteresowań uczniów,

        zapewnić uczniom z dysfunkcjami możliwości terapii, a słabszym w nauce zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze,

        rozwijać współpracę z rodzicami, społecznością lokalną/GOPS, Urząd Gminy, Parafia, Sołectwa, Nadleśnictwo, GS/,

        współpracować ze Strażą Pożarną, Policją, PPP w Lubaniu, PCPR,

        podnieść kompetencje wychowawcze rodziców oraz pozyskiwać ich jako sojuszników prowadzonych działań wychowawczych i profilaktycznych,

        podnosić kompetencje zawodowe nauczycieli,

        propagować ideę Szkoły Promującej Zdrowie wśród uczniów, nauczycieli, pracowników, rodziców.

Promocja ruchu i prawidłowej postawy ciała

 

Lp

Zadania

Procedury osiągania celów

Odpowiedzialni

1

Stwarzanie optymalnych warunków uczniom do pracy.

-dopasowanie miejsc pracy (ławeczki i krzesełka) do wzrostu uczniów.

-wychowawcy, obsługa

-pielęgniarka

2

Utrwalenie nawyku prawidłowej postawy ciała, hamowanie wad postawy

-prowadzenie zajęć gimnastyki- korekcyjnej w klasach I-III,

-lekcje wychowania fizycznego,

-zwracanie uczniom uwagi na nieprawidłową postawę ciała

-nauczyciele gimnastyki korekcyjnej i wychowania fizycznego

-pielęgniarka,

-wychowawcy

3

Zwiększanie aktywności ruchowej

-szkolne i międzyszkolne zawody sportowe,

-lekcje wychowania fizycznego,

-zajęcia pozalekcyjne,

-organizowanie Dni Sportu, dla klas I-III imprezy: „Rusz się mały człowieku”,

-zajęcia w klasach I-III w ramach programu: „ Sprawny Dolnoślązaczek”

-urozmaicanie zajęć wychowania fizycznego

-nauczyciele wychowania fizycznego

-wychowawcy

4

Aktywny wypoczynek w czasie wolnym od nauki

-zachęcanie uczniów do aktywnego wypoczynku ,

-wyjazdy na basen,

-wyjazdy na zielone szkoły klas I-III,

-wycieczki szkolne i klasowe,

-uczestnictwo uczniów w rajdzie „ 3 dni, 3 kraje, 3 wędrówki”.

-uczestnictwo uczniów w biegach na orientację

-wychowawcy,

- nauczyciele,

-bibliotekarka                   K.Waniczek

 

Bezpieczeństwo

1

Bezpieczeństwo uczniów na przerwach

-aktywne prowadzenie dyżurów między lekcjami,

-pogadanki na lekcjach wychowawczych ,na temat zachowania na przerwach

-nauczyciele dyżurujący,

-wychowawcy

2

Zapoznanie uczniów z zasadami ruchu drogowego

-pogadanka z przedstawicielem Wydziału Ruchu Drogowego Policji oraz z przedstawicielem Straży Miejskiej,

-pogadanki na lekcjach,

-nauka znaków drogowych,

-nauczyciele,

-policjant,

- stażnik miejski,

3

Zapoznanie uczniów z zachowaniami zapewniającymi bezpieczeństwo w domu, w drodze do szkoły i szkole.

-udział uczniów klas I w programie; „Klub bezpiecznego Puchatka” (zajęcia z policjantem, wychowawcami),

- pogadanki na lekcjach wychowawczych

-nauczyciele klas I,

-policjant,

-strażnik miejski

 

-wychowawcy

4

Nauka pierwszej pomocy przedmedycznej

-nauka pierwszej pomocy na lekcjach przyrody,

-zapoznanie uczniów z numerami alarmowymi,

-zajęcia z pielęgniarką szkolną

-udział szkoły w konkursie „Ratujmy i uczmy ratować”,

-udział uczniów klas I-III w programie „Mały ratowniczek”

-nauczyciele przyrody

-bibliotekarka K.Waniczek

-pielęgniarka

5

Przygotowanie grupy chętnych uczniów do egzaminu na kartę rowerową

-nauka znaków, zasad ruchu drogowego

-nauczyciel techniki

 

Zdrowe odżywianie

1

Promowanie wśród uczniów spożywania pełnowartościowych, zdrowych produktów żywieniowych

-udział szkoły w programie „Szklanka mleka”, „Owoce i warzywa”

-wykonanie przez uczniów klas IV plakatów promujących zdrowe produkty: „Wiesz co jesz”,

-wpajanie asertywnej postawy wobec reklam produktów żywieniowych,

-nauka czytania etykiet na produktach na lekcjach przyrody

-pedagog,

-nauczyciele przyrody

-pielęgniarka

2

Promowanie dobrych nawyków żywieniowych

-lekcje przyrody, zajęcia wychowawcze, pogadanki,

-przeznaczenie drugiej przerwy międzylekcyjnej na drugie śniadanie: „Śniadaniowa klasa”,

-współzawodnictwo klas IV „ Zdrowie lubi zabawę”

-pogadanki na temat higienicznego spożywania pokarmów, mycia rąk i owoców

-prelekcje dla rodziców podczas zebrań

-wychowawcy

-nauczyciele przyrody,

-pielęgniarka szkolna

 

 

 

 

 

 

 

-wychowawcy

3

Skutki złego odżywiania się

-profilaktyka otyłości i nadwagi: pogadanki na lekcjach wychowawczych, zajęciach wychowania fizycznego, lekcjach przyrody

- wychowawcy,

-nauczyciele wychowania fizycznego,

-nauczyciele przyrody

 

Higiena ciała

1

Kształtowanie postawy promującej dbanie o uzębienie.

-udział uczniów we fluoryzacji zębów.

-wizyta uczniów klas pierwszych u stomatologa,

-pogadanki na temat higieny jamy ustnej

-pielęgniarka,

-stomatolog,

-wychowawcy

2

Utrzymywanie higieny  ciała

-prelekcje na lekcjach przyrody i godzinach wychowawczych na temat higieny osobistej.

-udział uczniów klas I-III w programie: „ Akademia czystych rąk”

-wychowawcy,

-pielęgniarka,

-nauczyciele przyrody

 

Profilaktyka uzależnień i agresywnego zachowania

1

Przeciwdziałanie nałogom

-prelekcje I filmy edukacyjne na temat szkodliwości używek.

-lekcje wychowawcze i lekcje przyrody: „Wpływ nikotyny na zdrowie człowieka,

- zapobieganie zagrożeniom: „Tytoń, narkotyki, dopalacze, alkohol, komputer – jak przed ty się bronić?”, „Czy nikotyna szkodzi tylko palaczom?”, „Przyczyny i skutki nałogu”,

-wykonanie przez uczniów plakatów

dotyczących palenia tytoniu

-nauczyciele przyrody,

-wychowawcy,

-pedagog,

-pielęgniarka

2

Przeciwdziałanie agresji w szkole

-Przeprowadzenie zajęć wychowawczych poświęconych problemowi agresji (przyczyny przeciwdziałanie): „ Co to jest agresja?”,  „Odmawianie w sytuacji namawiania do agresji. Ponoszenie odpowiedzialności za własne czyny”,

„Moja złość w relacji z innymi ludźmi”,

-spotkania z policjantem,

-konkursy plastyczne

-pedagog,

-psycholog,

-wychowawcy,

-nauczyciel plastyki,

-nauczyciele świetlicy

3

Wzmacnianie poczucia wartości uczniów

-nauka metod radzenia sobie ze stresem -lekcje wychowawcze, spotkania indywidualne z psychologiem, pedagogiem

-wzmacnianie dobrych cech uczniów poprzez angażowanie ich w życie klasy, szkoły,

-wspieranie działań uczniów, -wartościowanie ucznia na tle klasy- lekcje przedmiotowe, wychowawcze, rozmowy indywidualne z uczniem, rozmowy indywidualne z rodzicami

-nauczyciele,

-wychowawcy,

-pedagog,

-psycholog,

-rodzice

 

                                                                                                             Opracowali:

 Jadwiga Kręgiel- Piórkowska

Karina Mocek

Maria Wiercigroch

Alina Richter

 

Do grudnia zostały przeprowadzone działania:

1.      Dostosowanie miejsc pracy (ławeczki i krzesełka) do wzrostu uczniów.

2.      Prowadzone są zajęcia korekcyjne w klasach I-III.

3.      Propagowanie aktywnego wypoczynku w czasie wolnym od nauki: Wycieczka na Stóg Izerski kl.IVc, wyjazdy na mecze koszykówki, wyjazdy na basen.

4.      Pogadanki na lekcjach wychowawczych na temat zachowania w czasie przerw między lekcjami.

5.      Aktywne prowadzenie dyżurów między lekcjami.

6.      Pogadanka z policjantem na temat bezpiecznego dotarcia uczniów do szkoły i ze szkoły do domu.

7.      Nauka pierwszej pomocy przedmedycznej na dodatkowych zajęciach z Panią Katarzyną Waniczek.

8.      Udział szkoły w programie: „szklanka mleka”, „owoce i warzywa”.

9.      Przeznaczenie drugiej przerwy międzylekcyjnej na drugie śniadanie.

10.  Pogadanki na temat higienicznego spożywania pokarmów, mycia rąk i owoców.

11.  Udział uczniów we fluoryzacji zębów.

12.  Prelekcje na lekcjach wychowawczych na temat higieny osobistej- Pani Alina Richter.

13.  Przeciwdziałanie agresji: prowadzenie zajęć wychowawczych poświęconych problemowi agresji, złości. Zajęcia prowadzone przez wychowawców, pedagoga, psychologa szkolnego. Indywidualne rozmowy uczniów z pedagogiem i psychologiem.