Get Adobe Flash player
Start
Spis treści
Wychowawcy, pedagog, psycholog
Strona 2
Strona 3
Wszystkie strony

Psycholog szkolny mgr Joanna Smusz

 

Głównym adresatem moich działań jako psychologa w Szkole podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku są uczniowie. Jednak stale współpracuję także z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami oraz wszelkimi innymi osobami i instytucjami, wspierającymi działania psychologa w szkole. Moim najważniejszym zadaniem jest rozpoznawanie potencjalnych możliwości uczniów oraz ich sytuacji wychowawczej.
       

Zadania psychologa szkolnego to między innymi:

1)       Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.

- badania psychologiczne, które przyjmują formę: rozmowy, obserwacji, ankiety, testu, kwestionariusza, rysunku itp.

2)       Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.

- badania psychologiczne na terenie szkoły;
- wywiady z rodzicami/prawnymi opiekunami;

- spotkania i konsultacje z wychowawcami, nauczycielami i pedagogiem szkolnym.

3)       Udzielanie pomocy psychologiczno‐pedagogicznej w formach odpowiednich  do rozpoznanych potrzeb.

- zajęcia terapeutyczne dla uczniów;
- terapia zaburzeń emocjonalnych;
- konsultacje dla rodziców/prawnych opiekunów;
- konsultacje i działalność informacyjna dla wychowawców i nauczycieli.

4)       Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

- rozmowy indywidualne z uczniami, warsztaty problemowe i profilaktyczne dla uczniów w celu udzielania pomocy w zakresie rozwiązywania zgłaszanych lub zaobserwowanych trudności;

- konsultacje dla rodziców/prawnych opiekunów w celu wspomagania wychowawczej funkcji rodziny;

- konsultacje i działalność informacyjna dla wychowawców i nauczycieli z zakresu

profilaktyki problemowej (w tym profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży).

5)       Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym  i pozaszkolnym uczniów.

- zajęcia pomocy psychologicznej dla uczniów;
- konsultacje dla rodziców/prawnych opiekunów;
- wywiady środowiskowe;
- konsultacje i działalność informacyjna dla wychowawców i nauczycieli.

6)       Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

- wywiady z rodzicami/prawnymi opiekunami;
- wywiady z wychowawcami i nauczycielami;

- zapewnienie indywidualnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych.

7)       Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

- badania psychologiczne w celu określenia mocnych i słabych stron uczniów;

- badania psychologiczne w kierunku diagnozowania wybitnych uzdolnień;

- pogadanki dla rodziców i nauczycieli na temat wspierania i rozwijania uzdolnień oraz zainteresowań uczniów.

8)       Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  w udzielaniu pomocy psychologiczno‐pedagogicznej.

- konsultacje dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów.

 
Godziny pracy w roku szkolnym 2017/2018
Lp.
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
 
 

8.00 – 13.00

11.00 – 15.00

8.00 – 12.00

8.00 – 15.00

Godziny konsultacji psychologa z rodzicami