Get Adobe Flash player
Start Dokumenty

Plan pracy koordynatora ds. bezpieczeństwa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Lp.           
Zadania
Sposoby realizacji
Termin
Osoby odpowiedzialne
Uwagi
1.
Opracowanie planu pracy
na cały rok szkolny

Analiza programów wychowawczego, profilaktycznego, planu pracy pedagoga szkolnego.

Zebranie i zestawienie zadań, form
i celów realizowanych
w ramach zapobiegania agresji
i podnoszenia bezpieczeństwa 
w szkole
IX
koordynator we współpracy
z dyrektorem, pedagogiem szkolnym
plan pracy koordynatora ds. bezpieczeństwa
 
  2.   
 
Zasady bezpieczeństwa
w szkole oraz współżycia 
i kultury osobistej obowiązujące w szkole
Zapoznanie uczniów z dokumentacją szkolną
 
- zasady reagowania w sytuacjach kryzysowych
IX- X
wychowawcy klas
koordynator ds. bezpieczeństwa
wpis do dzienników
3.
 
 
 
Ocena zapewnienia
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki
 
 
 
 
 
 
 

Przeprowadzenie próbnych alarmów. Współpraca z Dyrektorem szkoły

 
Zapoznanie z zasadami BHP
i regulaminami, które obowiązują

w szkole ( m.in. przebywania na sali gimnastycznej, bibliotece, pracowni informatycznej oraz wybranych pomieszczeniach)

Informacja dla Dyrektora szkoły

w przypadku zauważenia nieprawidłowości.

Uzupełnienie regulaminów korzystania ze  specjalistycznych pomieszczeń

 

Ćwiczenia ewakuacyjne

X
 
 
 
 
 
cały rok
 
 
 
 
 
XI
koordynator ds. bezpieczeństwa, opiekunowie pracowni,
wychowawcy klas,
 
 
 
 
koordynator ds. bezpieczeństwa, opiekunowie pracowni,
wychowawcy klas,
 
 
wpis do dzienników,

planu pracy  koordynatora ds. bezpieczeństwa

 
 
 
 
wpis do dzienników,
 
 
4.

Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły celem podniesienia poziomu bezpieczeństwa

 
Obserwacje na terenie szkoły i przed szkołą
cały rok
wychowawcy klas
 
  5.

Dbałość o przestrzeganie szkolnych procedur postępowania

w sytuacjach kryzysowych
 
 
 
 

Utrwalenie wśród uczniów szkoły procedur postepowania w  sytuacjach kryzysowych

Organizowanie różnych form działalności : wycieczki, dyskoteki sprzyjających uwrażliwieniu młodych na problemy innych

cały rok
wychowawcy klas
 
sprawozdanie
z przeprowadz. działalności
 6                
Ćwiczenie umiejętności

 właściwego zachowania  się            w trudnych sytuacjach

 i w sytuacjach zagrożenia

Pogadanki i zajęcia praktyczne na temat:

- zachowanie się w trudnych sytuacjach i sytuacjach zagrożenia( powódź, pożar)

-

- konieczność ujawniania i reagowania na negatywne zachowania (bójki, wymuszania)

- przeciwdziałanie agresji

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych, konsultacji z pedagogiem szkolnym

- niebezpieczne zabawy, agresywne zachowania uczniów – jak reagować i gdzie szukać pomocy.

- Zagrożenia dzieci Internetem
Prelekcje, prezentacje , filmy DVD
 
Konkurs wiedzy i umiejętności

z zakresu” Bezpieczeństwo  Ruchu Drogowego’,

Przeprowadzenie próbnych alarmów przeciwpożarowych , pierwszej pomocy i innych z udziałem służb  wewnętrznych

 
według ustalonych planów wych.
 
 
 
 
 
 
cały rok
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV
wychowawcy klas
koordynator ds. bezpieczeństwa
 
 
 
 
pedagog szkolny
 
 
 
 
koordynator ds. bezpieczeństwa
 
 
 
 
 
 
pedagog
 
 
 
instruktorzy BRD
 
 
szkolny inspektor ds. BHP
analiza stopnia realizacji planów pracy wychowawców
 i pedagoga
 
 
 
 
 
 
 
sprawozdanie
i  wnioski
z przeprowadz.
 działań
 
 
 
 
 
 
sprawozdanie
i  wnioski
z przeprowadz.
akcji
  7.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Propagowanie właściwych

postaw  i bezpiecznych zachowań w szkole i poza nią

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podejmowanie działań mających na celu kształtowanie umiejętności zagospodarowania czasu wolnego  i promowanie
zdrowego stylu życia

 
 
 
Udział uczniów programie „Ratujemy i uczymy ratować”
 
- Koordynowanie zajęć pozalekcyjnych

w tym edukacyjnych, opiekuńczo- wychowawczych, sportowych, artystycznych i  pomocy  psychologiczno- pedagogicznej dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa

cały rok
 
 
 
cały rok
 
 
 
cały rok
 
 
 
cały rok
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cały rok
 
koordynator ds. bezpieczeństwa
 
 
 
koordynator ds. bezpieczeństwa
 
 
 
koordynator ds. bezpieczeństwa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
koordynator ds. bezpieczeństwa
 
 
 
 
 
 
 
sprawozdanie
i  wnioski
 
 
 
 

analiza  stopnia wdrożenia

 
 
 
sprawozdania
z przeprowadzo--nych działań
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sprawozdania
z przeprowadzo--nych działań
 
 
 
 
9.         
Rozwijanie różnych form

 współpracy z instytucjami

wspierającymi szkołę
 i  pomagającymi jej    

 w ograniczaniu  

i zapobieganiu agresji wśród
 uczniów
Kontynuowanie współpracy
z instytucjami

wspierającymi  działalność szkoły

w celu utrzymania i poprawy
bezpieczeństwa
Organizacja spotkań z policją,

 w zakresie utrzymania

bezpieczeństwa i  rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży

 
 
cały rok
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
według potrzeb

wychowawcy klas, koordynator ds. bezpieczeństwa, pedagog szkolny

 
 
 
 
 
 
 
 
koordynator ds. bezpieczeństwa, pedagog szkolny
 
 
 
 
sprawozdania
z przeprowadzo-
-nych spotkań
 
10.

Promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

 

Organizacja kampanii informacyjnej na temat bezpieczeństwa:

-  stworzenie gabloty/ gazetki zinformacjami o numerach telefonów anonimowych.

Pomoc w przypadkach:
- przemoc w rodzinie
 
według potrzeb
koordynator ds. bezpieczeństwa, pedagog szkolny
sprawozdanie
 
 
 

Opracowała:

Katarzyna Waniczek