Get Adobe Flash player
Start Szkoła promująca zdrowie

Plan promocji zdrowia na rok 2016/ 2017

Promocja zdrowia

Cel ogólny:

-                   stwarzanie okazji do gromadzenia różnych doświadczeń i wiedzy powodujących wzrost zdolności do radzenia sobie w trudnych sytuacjach  życiowych,

-                   podejmowanie działań eliminujących przemoc i zachowania agresywne,

-                   tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju psychoruchowego ucznia naszej szkoły oraz warunków do rozwijania jego zainteresowań i uzdolnień,

-                   zapewnienie optymalnych warunków do pracy i wypoczynku,

 
Cele szczegółowe:

-                   wzmocnić poczucie własnej wartości,

-                   uczyć umiejętności psychospołecznych i umiejętności życiowych,

-                   stworzyć przyjazny klimat w szkole poprzez dobrą komunikację, emocjonalne wsparcie dziecka, osobowe relacje nauczyciel- uczeń,

-                   zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

-                   zapewnić ciekawe formy spędzania wolnego czasu oraz rozwijania różnych zainteresowań uczniów,

-                   zapewnić uczniom z dysfunkcjami możliwości terapii, a słabszym w nauce zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze,

-                   rozwijać wspólpracę z rodzicami, społecznością lokalną/MOPS, Urząd Gminy, Parafia, Sołectwa, Nadleśnictwo/,

-                   współpracować ze Strażą Pożarną, Policją, PPP w Lubaniu, PCPR,

-                   podnieść kompetencje wychowawcze rodziców oraz pozyskiwać ich jako sojuszników prowadzonych działań wychowawczych i profilaktycznych,

-                   podnosić kompetencje zawodowe nauczycieli,

-                   propagować ideę Szkoły Promującej Zdrowie wśród uczniów, nauczycieli, pracowników, rodziców.

 
Promocjaruchuiprawidłowejpostawyciała
 
 

Lp

Zadania

Proceduryosiąganiacelów

Odpowiedzialni

1

Stwarzanie optymalnych warunków uczniom do pracy.

-dopasowanie miejsc pracy (ławeczki i krzesełka) do wzrostu uczniów.

-wychowawcy, obsługa

-pielęgniarka
2

Utrwalenie nawyku prawidłowej postawy ciała, hamowanie wad postawy

-prowadzenie zajęć gimnastyki- korekcyjnej w klasach I-III,

-lekcje wychowania fizycznego,

-zwracanie uczniom uwagi na nieprawidłową postawę ciała

-nauczyciele gimnastyki korekcyjnej i wychowania fizycznego

-pielęgniarka,
-wychowawcy
3

Zwiększanie aktywności ruchowej

-szkolne i międzyszkolne zawody sportowe,

-organizowanie szkolnych biegów przełajowych,

-lekcje wychowania fizycznego,

-zajęcia pozalekcyjne,

-organizowanie Dni Sportu, dla klas I-III imprezy: „Rusz się mały człowieku”,

-organizowanie dnia sportu dla klas IV-VI

-zajęcia w klasach I-III w ramach programu: „ Mały mistrz”

-urozmaicanie zajęć wychowania fizycznego,

-udział w ogólnopolskim programie „Trzymaj formę”.

-nauczyciele wychowania fizycznego

-wychowawcy

4

Aktywny wypoczynek w czasie wolnym od nauki

-zachęcanie uczniów do aktywnego wypoczynku ,

-wyjazdy na basen,

-wyjazdy na zielone szkoły klas I-III,

-wycieczki szkolne i klasowe,

-uczestnictwo uczniów w rajdzie „ 3 dni, 3 kraje, 3 wędrówki”.

-uczestnictwo uczniów w biegach na orientację

-nauczyciele wychowania fizycznego,

-wychowawcy,
- nauczyciele,

-bibliotekarka                   K.Waniczek,                      P. Suchanecki, K. Juzyszyn

 
Bezpieczeństwo
 
1

Bezpieczeństwo uczniów na przerwach

-aktywne prowadzenie dyżurów między lekcjami,

-pogadanki na lekcjach wychowawczych ,na temat zachowania na przerwach

-nauczyciele dyżurujący,

-wychowawcy
2

Zapoznanie uczniów z zasadami ruchu drogowego

-pogadanka z przedstawicielem Wydziału Ruchu Drogowego Policji
-pogadanki na lekcjach,
-nauka znaków drogowych,
-nauczyciele,
-policjant,
 
3

Zapoznanie uczniów z zachowaniami zapewniającymi bezpieczeństwo w domu, w drodze do szkoły i szkole.

-udział uczniów klas I w programie; „Klub bezpiecznego Puchatka” (zajęcia z policjantem, wychowawcami),
- pogadanki na lekcjach wychowawczych

-nauczyciele klas I,

-policjant,
 
 
-wychowawcy
4

Nauka pierwszej pomocy przedmedycznej

-nauka pierwszej pomocy na lekcjach przyrody, wychowania fizycznego

-zapoznanie uczniów z numerami alarmowymi,

-zajęcia z pielęgniarką szkolną

-udział szkoły w konkursie „Ratujmy i uczmy ratować”,

-nauczyciele przyrody

-bibliotekarka K.Waniczek
-pielęgniarka
5

Przygotowanie grupy chętnych uczniów do egzaminu na kartę rowerową

-nauka znaków, zasad ruchu drogowego

-nauczyciele techniki

 
 
 
Zdroweodżywianie
 
 

1

Promowanie wśród uczniów spożywania pełnowartościowych, zdrowych produktów żywieniowych

-udział szkoły w programie „Szklanka mleka” klasy I-VI, „Owoce i warzywa” klasy I-III, „Mam kota na punkcie mleka” klasy I-III

-wykonanie przez uczniów klas IV plakatów promujących zdrowe produkty: „Wiesz co jesz”,

-wpajanie asertywnej postawy wobec reklam produktów żywieniowych,

-nauka czytania etykiet na produktach na lekcjach przyrody,

-pedagog,
-nauczyciele przyrody,
-nauczyciele wychowania fizycznego,
-pielęgniarka,
-wychowawcy

2

Promowanie dobrych nawyków żywieniowych

-lekcje przyrody, zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia wychowawcze, pogadanki,

-przeznaczenie drugiej przerwy międzylekcyjnej na drugie śniadanie: „Śniadaniowa klasa”,

- udział w ogólnopolskim programie : „Trzymaj formę”,

-pogadanki na temat higienicznego spożywania pokarmów, mycia rąk i owoców

-prelekcje dla rodziców podczas zebrań

-wychowawcy
-nauczyciele przyrody,
-nauczyciele wychowania fizycznego,
-pielęgniarka szkolna
 
 
 
 
 
 
 
 

3

Skutki złego odżywiania się

-profilaktyka otyłości i nadwagi: pogadanki na lekcjach wychowawczych, zajęciach wychowania fizycznego, lekcjach przyrody,

-udział w programie „Trzymaj formę”.

- wychowawcy,

-nauczyciele wychowania fizycznego,

-nauczyciele przyrody
 
Higienaciała
 
 

1

Kształtowanie postawy promującej dbanie o uzębienie.

-udział uczniów we fluoryzacji zębów.

-wizyta uczniów klas pierwszych u stomatologa,

-pogadanki na temat higieny jamy ustnej

-pielęgniarka,
-stomatolog,
-wychowawcy

2

Utrzymywanie higieny  ciała

-prelekcje na lekcjach przyrody, wychowania fizycznego  i godzinach wychowawczych na temat higieny osobistej.

-wychowawcy,
-pielęgniarka,
-nauczyciele przyrody
Profilaktykauzależnieńiagresywnegozachowania
 
 

1

Przeciwdziałanie nałogom

-prelekcje i filmy edukacyjne na temat szkodliwości używek.

-lekcje wychowawcze i lekcje przyrody: „Wpływ nikotyny na zdrowie człowieka,

- zapobieganie zagrożeniom: „Tytoń, narkotyki, dopalacze, alkohol, komputer – jak przed ty się bronić?”, „Czy nikotyna szkodzi tylko palaczom?”, „Przyczyny i skutki nałogu”,

-wykonanie przez uczniów plakatów

dotyczących palenia tytoniu

-nauczyciele przyrody,

-wychowawcy,
-pedagog,
-psycholog,
-pielęgniarka
2

Przeciwdziałanie agresji w szkole

-Przeprowadzenie zajęć wychowawczych poświęconych problemowi agresji (przyczyny przeciwdziałanie): „ Co to jest agresja?”,  „Odmawianie w sytuacji namawiania do agresji. Ponoszenie odpowiedzialności za własne czyny”,

„Moja złość w relacji z innymi ludźmi”,

-spotkania z policjantem,
-konkursy plastyczne
-pedagog,
-psycholog,
-wychowawcy,
-nauczyciel plastyki,
-nauczyciele świetlicy
3

Wzmacnianie poczucia wartości uczniów

-nauka metod radzenia sobie ze stresem -lekcje wychowawcze, spotkania indywidualne z psychologiem, pedagogiem

-wzmacnianie dobrych cech uczniów poprzez angażowanie ich w życie klasy, szkoły,

-wspieranie działań uczniów, -wartościowanie ucznia na tle klasy- lekcje przedmiotowe, wychowawcze, rozmowy indywidualne z uczniem, rozmowy indywidualne z rodzicami,

-organizowanie zajęć wyrównawczych i kół zainteresowań,

-organizowanie zajęć terapeutycznych i logopedycznych
-nauczyciele,
-wychowawcy,
-pedagog,
-psycholog,
-rodzice,
-dyrektor szkoły
 

                                                                                                             Opracował zespół                 promocji zdrowia