Get Adobe Flash player
Start Dokumenty

Program wychowawczy

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku
 
 
 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

 

„ W wychowaniu chodzi właśnie o to,

ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem

-          o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,

aby więc poprzez wszystko, co ma , co posiada,

umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,

to znaczy, ażeby również umiał być nie tylko z drugim, ale i dla drugiego”.

Jan Paweł II

 
 

 

1.      Podstawa prawna.

Podstawę prawną Szkolnego Programu Wychowawczego stanowią następujące aktualne dokumenty:

Konstytucja RP
Ustawa o Systemie Oświaty
Karta Nauczyciela
Podstawa programowa
Statut Szkoły
 

 

2.      Nadrzędne wartości wychowawcze w naszej Szkole.

·         poszanowanie wartości i godności człowieka

·         uczciwość, szczerość, prawdomówność

·         sprawiedliwość

·         ogólnoludzkie normy i wartości religijne

·         pomoc potrzebującym

·         aktywne działania na rzecz klasy, szkoły; inicjatywa

·         szacunek do języka, kultury historii i tradycji narodowej

·         wrażliwość na piękno przyrody ojczystej

·         kierowanie się własnym sumieniem

·         umiejętność współżycia w rodzinie i społeczności

 

 

3.      Priorytety Szkoły

·         Szkoła organizuje proces rozwoju ucznia ukierunkowany na jego sukces.

·         Szkoła tworzy atmosferę sprzyjającą efektywnej pracy.

·         Realizacje zadań szkoły zapewniają kwalifikacje i umiejętności kadry pedagogicznej.

·         Szkoła integruje się ze środowiskiem lokalnym i promuje swoją działalność w tym środowisku.

·         Szkoła uczy odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego.

·         Szkoła pielęgnuje wartości oparte na nauce patrona Szkoły

 
4.       Założenia Programu.

Szkolny Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku powstał, by scalać oddziaływania wychowawcze szkoły i środowiska uczniów. Dzięki temu stanowi wytyczne do pracy wychowawczej dla całej społeczności szkolnej: zarówno zatrudnionej kadry, jak i samorządu uczniowskiego, czy rodziców. Realizacja programu wychowawczego pozwoli na jak najpełniejsze osiągnięcie zaplanowanych celów, przyczyniając się do wysokiej jakości pracy naszej Szkoły.

5.       Główne cele wychowawcze Szkoły.

a.       Kształcenie postawy prospołecznej, wrażliwości na drugiego człowieka.

b.      Przygotowanie uczniów do efektywnego i aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie.

c.       Wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego funkcjonowania.

 

6.       Sposób realizacji celów głównych.

Cel główny

Cele szczegółowe

Kształtowanie postawy prospołecznej, wrażliwości na drugiego człowieka.

 

·         Wskazywanie uczniom właściwych wzorców zachowania;

·         Zachęcanie do podejmowania działań mających na celu pomoc potrzebującym;

·         Kształtowanie odpowiednich postaw moralnych i tolerancji wobec zachowań innych ludzi;

·         Tworzenie życzliwej, serdecznej i rodzinnej atmosfery w szkole;

·         Kształtowanie wzajemnego szacunku i tolerancji;

·         Kształtowanie postaw moralnych, obywatelskich i patriotycznych w oparciu o normy etyczne i przyjęty system wartości

 

Wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego funkcjonowania.

·         Umożliwienie uczniom rozwoju własnych uzdolnień i zainteresowań;

·         Pobudzanie zainteresowań uczniów, motywowanie ich do wytężonej pracy nad własnym samorozwojem;

·         Wskazywanie możliwych kierunków rozwoju ucznia, pobudzanie ciekawości poznawczej

·         Pomoc w odkrywaniu własnych predyspozycji, talentów i ich twórczym wykorzystaniu

·         Kształtowanie umiejętności korzystania ze źródeł informacji

Przygotowanie uczniów do efektywnego i aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie

·         przygotowanie uczniów do wyzwań współczesnego świata poprzez aktywność intelektualną, edukację multimedialną, naukę języków obcych i zachowań prospołecznych·

·         kultywowanie tradycji europejskich, narodowych, religijnych, rodzinnych

·         przygotowanie uczniów do życia w świecie poprzez ukazywanie różnych aspektów życia społecznego wraz z jego zagrożeniami

·         integrowanie zespołów klasowych poprzez samorządność

·         włączenie całej społeczności szkolnej do współdecydowania o sprawach szkoły

·         kształtowanie umiejętności przeciwstawiania się wpływom kolegów ze środowisk zdemoralizowanych

·         kształtowaniewłaściwych postaw rodziców wobec dzieci

·         zadbanie o poprawę sytuacji uczniów z rodzin patologicznych niewydolnych wychowawczo i zaniedbanych

 

7.       Odpowiedzialność członków społeczności szkolnej.

 
7.1.Dyrektor Szkoły:

a.        dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole

b.      współpracuje z Samorządem Uczniowskim

c.       stwarza warunki do prawidłowej realizacji praw dziecka w szkole oraz umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej

d.      czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego

e.      organizuje spotkania szkoleniowe dla nauczycieli

f.        dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły

 
7.2.Pedagog

a.       współpracuje z instytucjami w organizowaniu różnych form spędzania czasu przez dzieci, szczególnie z rodzin patologicznych i zaniedbanych środowiskowo;

b.      poprzez prowadzone działania wychowawcze kształtuje u uczniów i ich rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji wynikających z popełnionych czynów karalnych;

c.       prowadzi diagnozę sytuacji rodzinnej uczniów, zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów;

d.      prowadzi pedagogizację rodziców w zakresie prezentowania właściwych postaw wychowawczych

e.      współpracuje z policją, sądami i innymi instytucjami zajmującymi się pomocą dzieciom i rodzinie w sytuacjach kryzysowych

f.        wspiera nauczycieli w rozwiązywaniu sytuacji trudnych pod względem wychowawczym.

 
7.3.Psycholog

a.       prowadzi działania profilaktyczne;

b.      udziela pomocy psychologicznej uczniom;

c.       wspiera nauczycieli w procesie diagnozy możliwości i uzdolnień uczniów;

d.      wspiera nauczycieli  w podejmowanych działaniach z zakresu profilaktyki;

e.      prowadzi psychoedukację rodziców w zakresie kształtowania umiejętności wychowawczych i interpersonalnych;

f.        wspiera nauczycieli w kształtowaniu umiejętności interpersonalnych u uczniów

 
7.4.Nauczyciel:

a.       proponuje uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole;

b.      podejmuje działania interwencyjne na zaobserwowane przejawy niedostosowania społecznego u dzieci;

c.       wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;

d.      udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów;

e.      kształci i wychowuje dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

f.        odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem: w czasie wycieczek, wyjść itp.

g.       inspiruje innych nauczycieli i uczniów do twórczych poszukiwań.

7.5.Wychowawca klasy:

a.       prowadzi  pedagogizację rodziców;

b.      dąży w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów;

c.       tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia i przygotowuje go do życia w rodzinie i w społeczeństwie

d.      poznaje warunki życia i nauki swoich wychowanków

e.      uczy pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości

f.        kształtuje umiejętność pracy w zespole, uczy demokratycznego podejmowania decyzji,

g.       realizuje programy profilaktyczne

 
7.6.Rada Rodziców:

a.       podejmuje działania wspierające proces wychowawczy Szkoły

b.      współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,

c.       pozyskuje i gromadzi środki finansowe w celu wspierania działalności Szkoły

d.      organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły.

 
7.7.Samorząd Uczniowski:

a.       jest animatorem, inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły i w środowisku lokalnym

b.      reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec Dyrekcji i grona pedagogicznego

c.        inicjuje działania dotyczące życia uczniów

d.      propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji

e.      angażuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i Szkoły

f.        dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję

g.       wyraża za pośrednictwem swojego opiekuna opinię dotyczącą problemów społeczności uczniowskiej

 
7.8.Rodzice:

a.       dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci,

b.      zachęcają dzieci do podejmowania działań prospołecznych,

c.       współpracują ze Szkołą w realizacji celów wychowawczych,

d.      dbają o właściwy strój i wygląd dzieci,

e.      podejmują spójne ze Szkołą działania w zakresie oddziaływań wychowawczych,

f.        uczestniczą w zebraniach, prelekcjach i innych spotkaniach organizowanych przez Szkołę

 

8.       Normy zachowania obowiązujące uczniów Szkoły.

Uczniowie:
1. Zawsze są przygotowani do lekcji:

·          przynoszą na zajęcia szkolne książki, zeszyty, przybory

·          systematycznie odrabiają prace domowe

·          przychodzą punktualnie

·          w ciągu tygodnia usprawiedliwiają nieobecności.

 
2. Zachowują się kulturalnie:

·          w szkole słuchają i wykonują polecenia nauczycieli i pracowników szkoły

·          odzywają się do innych kulturalnie i z szacunkiem

·          używają słów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam

·          dyskutują kulturalnie, nie przerywają wypowiedzi innych osób

·          pomagają pokrzywdzonym, słabszym, potrzebującym

·          są tolerancyjni wobec innych

·          uznają czyjąś inność (okulary, tusza, wzrost, choroba, niepełnosprawność)

·          traktują innych z szacunkiem

·          szanują cudzą własność, w tym własność szkoły

·          szanują swoje i cudze zdrowie (nie palą papierosów, nie piją alkoholu, nie zażywają narkotyków)

·          dbają o bezpieczeństwo swoje i innych osób

 

3. Szanują przyrodę, dbają o zieleń wokół szkoły, w szkole i w miejscu zamieszkania.

Wymienione normy zachowania obowiązują także w kinie, teatrze i na wycieczkach szkolnych oraz w miejscach publicznych. O złym zachowaniu kolegów informują dorosłych.

 
9.       PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH NA LATA 2012-2017

Główny cel wychowawczy

Tematyka działań

Zadania
Forma
Odpowiedzialny

Kształtowanie postawy prospołecznej, wrażliwości na drugiego człowieka.

 
Organizacja zespołu klasowego

·          Integracja zespołu klasowego.

·          Poznanie praw i obowiązków ucznia.

·          Poznanie praw i obowiązków

panujących w klasie.

·          Rozwijanie samorządności uczniów

·          organizacja zajęć i imprez o charakterze integracyjnym

·          uroczystości klasowe i szkolne

·           organizacja dyżurów

klasowych

·          wybory do samorządu klasowego i szkolnego

·          opracowanie regulaminu

klasowego

Wychowawcy klas, opiekun Samorządu Uczniowskiego

·          Integracja z dziećmi o specjalnych

potrzebach edukacyjnych.

·          dostosowanie programów do indywidualnych potrzeb

dziecka

·          współpraca z PPP

·          rozmowy z rodzicami

·          psychoedukacja w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami

Nauczyciele, psycholog, pedagog
Troska o estetykę klasy i szkoły.

·          Kształcenie dbałości o sprawność sprzętu i pomocy dydaktycznych, z których korzystają uczniowie;

·          Kształcenie odpowiedzialności za estetyczny wygląd klasy oraz szkoły;

·          Rozwijanie postawy szacunku do własności innych osób;

·          Rozwijanie kreatywności w zakresie dbałości o estetyczny wygląd pomieszczeń

 

·          przygotowanie gazetek tematycznych w klasach

·          utrzymanie porządku w klasie, szkole i wokół szkoły

·          organizacja konkursów dot. estetycznego wyglądu klas

·          nagradzanie inicjatywy uczniów w zakresie dbałości o stan sprzętu, pomocy dydaktycznych, czy wyglądu sal.

Wychowawcy klas, nauczyciele
Troska o bezpieczeństwo i zdrowie.
Zachowanie bezpieczeństwa w drodze
do i ze szkoły

·          realizacja programów promujących bezpieczeństwo w szkole i poza nią;

·          spotkania z przedstawicielami Policji

·          przestrzeganie zasad BHP na lekcjach i w czasie przerw

·          eliminowanie hałasu

·          wychowanie komunikacyjne

Nauczyciele,
wychowawcy klas,
pedagog
Uwrażliwienie na bezpieczne formy
spędzania czasu wolnego w różnych
porach roku.

·          spotkania z pielęgniarką szkolną i lekarzem

·          pogadanki

·          dyskusje

·          filmy edukacyjne

·          gazetki tematyczne

Nauczyciele,
wychowawcy klas,
pedagog,
pielęgniarka

Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie

szkoły zarówno uczniom, jak

i pracownikom szkoły.

·          lekcje wychowawcze na temat

zasad bezpiecznego zachowania na terenie szkoły (zasady bhp)

·      dyżury nauczycielskie podczas przerw

·          lekcje wychowawcze na temat właściwego reagowania na obserwowaną przemoc

·          lekcje wychowawcze na temat konstruktywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych

·          organizacja akcji uwrażliwiających na właściwe reagowanie na krzywdzenie innych

 
Wychowawcy klas, nauczyciele
Troska o innych ludzi

·          Uświadomienie znaczenia

pozytywnych więzi i relacji w rodzinie,
w grupie społecznej i okazywanie
szacunku ludziom starszym.

·          Udzielanie pomocy potrzebującym.

· organizacja imprez: Dzień
Babci, Dzień Dziadka, Dzień Matki
· pogadanki nt. roli rodziny
· literatura dziecięca
· zbiórki na rzecz potrzebujących

·          udział w akcjach charytatywnych

Wychowawcy klas

Wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego funkcjonowania.

Kompensowanie deficytów rozwojowych uczniów.

Stwarzanie uczniom równych szans

rozwoju intelektualnego i fizycznego

·          udział uczniów w zajęciach

gimnastyki korekcyjnej

·          prowadzenie zajęć

korekcyjno -kompensacyjnych,
terapeutycznych

·          prowadzenie dydaktyczno-wyrównawczych

·          prowadzenie zajęć rewalidacyjnych

·          prowadzenie zajęć

logopedycznych

·          konsultacje i porady udzielane rodzicom

Pedagog, nauczyciele,
wychowawcy klas
 
Postrzeganie siebie i porozumiewanie się z rówieśnikami.
 
 
 
Rozwijanie umiejętności
komunikowania się w grupie rówieśniczej.

·          dramy

· udział w przedstawieniach
i inscenizacjach
· praca grupowa
Wychowawcy klas
Zwracanie uwagi na kulturę osobistą
i kulturę języka.

·          stosowania zwrotów

grzecznościowych.

·          dbanie o wizerunek ucznia w szkole i podczas uroczystości

·          wspólne rozwiązywanie

konfliktów

·          pogadanki

·          kształcenie umiejętność pracy w zespole

Wychowawcy klas, nauczyciele
Kształtowanie umiejętności samooceny

·          autoprezentacja prac

plastycznych i technicznych

·          samoocena w czasie zajęć

·          udział w inscenizacjach i przedstawieniach

 
Nauczyciele
 
Uświadomienie czym w życiu jest
miłość, przyjaźń, szacunek, tolerancja.

·          pogadanki

·          drama

·          literatura

·          filmy edukacyjne

Nauczyciele, wychowawcy klas
Dostarczenie wiedzy na temat praw
i obowiązków człowieka, dziecka,
ucznia.

·          pogadanki dotyczące praw człowieka

·          dyskusje

·          prezenacje

Nauczyciele, wychowawcy klas
Netykieta

·          zapoznanie z zasadami kulturalnego korzystania z Internetu

Nauczyciele informatyki
Współpraca z rodzicami i placówkami wspomagającymi szkołę.
 

 Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny.

 

·          współpraca z rodzicami w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych

·          spotkania indywidualne z rodzicami, rozmowy telefoniczne

·          zapoznanie rodziców z głównymi aktami prawnymi obowiązującymi w Szkole

·          uwzględnianie propozycji Rady Rodziców przy organizacji imprez klasowych i szkolnych

·          udział Rady Rodziców w opracowywaniu dokumentów związanych z pracą szkoły, zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie o systemie oświaty

 
Wychowawcy klas, pedagog
 
Wspieranie prawidłowego rozwoju
intelektualnego, emocjonalnego i
społecznego

·          pedagogizacja rodziców i organizowanie zajęć warsztatowych

·          organizowanie opieki i pomocy materialnej dla potrzebujących uczniów

·          współpraca z Poradnią

Psychologiczno - Pedagogiczną,

·          współpraca

z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej

·          współpraca z Powiatowym

Centrum Pomocy Rodzinie
Wychowawcy klas, pedagog, psycholog

Przygotowanie uczniów do efektywnego i aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie

Poznawanie symboli, tradycji, obrzędów szkolnych i środowiskowych, narodowych i europejskich.

 

·          Wpajanie szacunku dla tradycji, historii i symboli narodowych.

·          Nabywanie podstawowej wiedzy

o dziedzictwie kulturowym narodu.

·          Poznawanie dziejów przodków

·          uczestniczenie

w uroczystościach związanych
z obchodzeniem świąt państwowych oraz ważnych dla kraju uroczystościach

·          kształtowanie odpowiedniej

postawy wobec symboli
narodowych i hymnów

·          przychodzenie podczas ważniejszych uroczystości w stroju galowym

·          nauka słów i melodii hymnu

narodowego, europejskiego

·          dyskusje i pogadanki na temat

praw i obowiązków obywateli
w oparciu o Konstytucję RP

·          poszerzanie wiedzy o patronie Szkoły Janie Pawle II

·          uczestnictwo dzieci w konkursach nawiązujących do tradycji

·          poznawanie legend

Nauczyciele
Życie w najbliższym środowisku
Poznanie najbliższego środowiska i
specyfiki swojego regionu

·          wycieczki

·          wystawy

·          gazetki tematyczne

·          prace plastyczne

·          spotkania z ciekawymi ludźmi

·          udział w koncertach, wyjazdy do kina i na przedstawienia teatralne oraz do innych instytucji kulturalnych

Wychowawcy,
nauczyciele
 

 Dostarczanie wiedzy na temat

sposobów przeciwdziałania degradacji
środowiska.

·          pogadanki

·          wystawy

·          gazetki

·          konkursy o tematyce ekologicznej

·          realizacja edukacji ekologicznej

·          zwiększanie wiedzy dzieci nt. segregacji śmieci

Wychowawcy,
nauczyciele
 
Kształtowanie wrażliwości na
zagrożenia środowiska i los istot żywych.

·          wspieranie akcji ekologicznych: „Sprzątanie świata”

·          dokarmianie zwierząt

·          podejmowanie innych działań na rzecz pomocy zwierzętom

Wychowawcy,
nauczyciele
 
Rozwiązywanie problemów i trudnych sytuacji.

Kształtowanie zachowań asertywnych.

·          ustalenie praw i obowiązków w klasie, obowiązków dyżurnego

klasowego

·          pogadanki

·          dyskusje na temat koleżeństwa

·          dyskusje na temat tolerancji

i wartości religijnych

·          udział w programach profilaktycznych

·          udział w zajęciach terapeutycznych

·          pogadanki

·          gazetki

· konkursy
Nauczyciele,
wychowawcy,
pedagog
Rozwijanie nawyku samokształcenia
i stałego dokształcania.

·          koła zainteresowań

· koła przedmiotowe
· udział w przedstawieniach
i inscenizacjach
· udział w konkursach i olimpiadach
· indywidualna praca z uczniem
zdolnym
· praca w ramach zajęć
wyrównawczych, korekcyjno-
– kompensacyjnych,
rewalidacyjnych
· eksponowanie sukcesów uczniów
· udział w programach
edukacyjno - terapeutycznych
 
Nauczyciele,
wychowawcy,
 
Edukacja kulturalna, dziedzictwo kulturowe szkoły, regionu, świata.
 

·          Edukacja teatralna klas IV – VI.

·          Rozwijanie samorządności.

·          Poznawanie dziedzictwa

kulturowego naszego regionu i
świata.

·          wyjazdy do teatru

·          spotkania z aktorami

·          wyjścia do kina

·          wycieczki

·          spotkanie z ciekawymi

·          osobami z naszego regionu

·          pogadanki

·          gazetki

·          wystawy

·          udział w projektach edukacyjnych

nauczyciele,
wychowawcy
 
 
 

10. Ewaluacja programu

Program wychowawczy poddawany jest ustawicznej ewaluacji i weryfikowany według potrzeb – ma charakter otwarty.

Ewaluacja programu dokonywana jest w miarę potrzeb, co najmniej 1 raz w roku (na zakończenie).

 
FORMY EWALUACJI:

- ankiety dla rodziców

- analiza dokumentów

- ankiety dla nauczycieli

- rozmowy i pogadanki z uczniami (w tym zajęcia podsumowujące realizację programu na zakończenie roku szkolnego)